Analiza SWOT

INFRASTRUCTURA SI DOTARI EDILITARE
Puncte tari:
- asezarea geografica ce conferă posibilitatea deschiderii accesului spre judeţele limitrofe : Bihor, Cluj,
- acces facil la calea ferata (10 km);
- exista forţa de munca ce poate fi antrenată in lucrări de infrastructură;
- surse de apa
- este asigurat necesarul de dotari edilitare (scoli, dispensare, cămine culturale);
- asocieri incheiate cu localitati limitrofe din judeţ si alte judeţe;
- surse de finanţare atrase pentru şcoli;
- studii de fezabilitate deja elaborate;
Puncte slabe:
- buget local insuficient pentru intreţinerea si dezvoltarea infrastructurilor ;
- canalizare inexistenta ;
- clădirea primariei veche şi neincăpătoare;
- dotare insuficientă a şcolilor şi căminelor culturale
Oportunitaţi:
- programe de finanţare destinate infrastructurilor;
- asocieri, parteneriate cu scopul dezvoltării de proiecte comune
 
SERVICII SOCIALE
Puncte tari:
- cadre didactice pregatite şi calificate în şcoli ;
- codiţii bune de studiu in şcolile din comuna;
- servicii de sanatate eficiente (exista 3 medici de familie şi 1 farmacii);
- convieţuirea buna a 5 confesiuni religioase;
- program de colectare a deşeurilor bine organizat;
- punct de informare publică infiinţat;
- dispensar veterinar functional
Puncte slabe:
- oportunităţi reduse de ocupare a forţei de muncă ;
- lipsa posiblităţilor de petrecere a timpului liber si de desfăşurare de activităţi recreative;
- nu exista locuinţe de serviciu şi sociale;
- fonduri insuficiente pentru burse pentru elevi;
- resurse insuficiente în bugetul local pentru susţinerea serviciilor sociale;
- lipsa cursurilor de reconversie profesionala
Oportunităţi:
- accesarea de programe de finantare in domeniul social;
- plasarea zonei ca prioritate in strategiile nationale de dezvoltare (regiunea NV)
 
ECONOMIC
Puncte tari:
- Infrastructura de acces favorizată pentru dezvoltarea mediului economic, pozitionarea localităţii pe DN 1H;
- Existî un sector productiv iniţiat;
- Potenţial bun de forţă de muncă ;
- Materii prime locale (lemn, piatră, nisip);
- Autorităţi locale deschise pentru atragerea şi sprijinul investitorilor;
- Potenţial bun şi tradiţie in domeniul creşterii animalelor;
Puncte slabe:
- Calificare redusă sau necorespunzătoare a forţei de muncă;
- Lipsa specialistilor;
- Inexistenţa infrastructurilor de utilităti necesare activitătilor economice (canalizare, gaz metan);
- Lipsa terenurilor şi spatiilor din domeniul public care sa poata fi puse la dispozitia potentialilor investitori;
- Imposibilitatea prelucrării şi valorificării eficiente a produselor animaliere;
Oportunităţi:
- Programe de finanţare destinate dezvoltării mediului economic;
- Valorificarea superioară a materiilor prime existente;
- Dezvoltarea funcţiei turistice
 
RESURSE NATURALE ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Puncte tari:
- Fond forestier însemnat;
- Potenţial silvic (vînat, fructe de pădure, ciuperci, etc.)
- Relief şi ambient propice dezvoltării turismului, şi amenajărilor de agrement ;
- Potenţial agricol generat de terenurile existente ;
- Zona nepoluată ;
- Aşezarea geografică apopiată de zona de frontiera ;
Puncte slabe:
- Drumuri de acces nemodernizate care reduc posibiliăţile de valorificare a resurselor naturale existente şi a potenţialului local;
- Resursele naturale existente necesită costuri mari pentru a fi exploatate şi valorificate;
- Nu exista groapa de gunoi ecologică;
Oportunităţi:
- Mediatizarea potenţialului şi resurselor localităţii;
- Valorificare şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, folclorului local;