Impozite şi Taxe

Formularele sunt in format .pdf pentru a putea fi imprimate in forma originală.

Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul  care se distribuie gratuit.
Cei care au licenţă pentru Microsoft Office (Word) au şi varianta fişierelor in format .doc.

 

TOATE ACTELE, anexe la declaratiile/cererile tip, SE PREZINTĂ IN ORIGINAL şi COPIE!
ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!

Declaraţiile tipizate pentru persoanele fizice şi persoale juridice

 • Cerintele pentru declaratie de impunere ale persoanelor juridice
 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului clădiri - persoane juridice PDF DOC
 • Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice PDF DOC
 • Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice PDF  DOC
 • Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice PDF DOC
 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane fizice PDF DOC
 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane juridice PDF DOC
 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice  PDF DOC
 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane juridice PDF DOC
 • Cerere pentru eliberarea unui certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fizice PDF DOC
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice PDF DOC
 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate PDF DOC

 

Legislatia care reglementeaza taxele si impozitele locale

Scutiri de la plata taxelor şi impozitelor locale

Acte necesare pentru declarare Persoane juridice:
 • I. Impozitul/taxa pe clădiri
 1. declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 3. actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate/administrare/folosinţă/inchiriere /concesionare etc.;
 4. "In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeşte/instrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii."
 5. autorizaţia de construire şi procesul - verbal de recepţie - in cazul clădirilor nou construite;
 6. autorizaţia de demolare şi procesul - verbal incheiat de către Viceprimar;
 7. documentele care au stat la baza inregistrării contabile a reevaluării/modernizării/ modificării/extinderii etc.
 • II. Impozitul/taxa pe teren
 1. declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 3. actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate/ administrare/ folosinţă /inchiriere/ concesionare/ arendare etc.;
 4. declaraţia de la Registrul Agricol atat pentru terenurile situate in intravilan cat şi pentru extravilan.
 • III. Impozitul asupra miloacelor de transport
 1. declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 3. actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate şi traducere autentificata (dacă este cazul);
 4. contractul de leasing financiar;
 5. cartea de identitate a autovehiculului
 6. talon de inmatriculare;
 7. adeverinţă de la R.A.R. privind nr.de axe şi tipul de suspensie - la mijloacele de transport marfă peste 12 tone.
 • IV. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă
 1. eclaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 3. documente care stau la baza declaraţiei (autorizatie, proces-verbal de recepţie etc).
 4. Eliberare certificat fiscal
 5. cerere tip, semnată şi ştampilată;
 6. ultima balanţa contabila - pentru verificarea concordantei dintre valorile declarate si cele din evidenta contabila;
 7. codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;

Acte necesare pentru declarare Persoane fizice:

 • I. Mijloace de transport cumpărate din ţară
 1. Declaraţie tip;
 2. Act de proprietate: contract de vînzare-cumpărare/instrainare-dobandire, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie;
 3. Fişă înmatriculare;
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport;
 5. Certificat fiscal de la vinzator
 6. Buletin/Carte de identitate.
 • II. Mijloace de transport cumpărate din străinătate
 1. Declaraţie tip;
 2. Contract de vânzare;
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport (cartea emisă de R.A.R.);
 4. Fişă de înmatriculare;
 5. Buletin/Carte de identitate.
 • III. Apartamente
 1. Declaraţie tip;
 2. Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, act de partaj şi vânzare-cumpărare etc.;
 3. Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii
 • IV. Clădiri (case)
 1. Declaraţie tip;
 2. Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare etc.;
 3. Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 4. Buletin/Carte de identitate - pentru toţi 
 • V. Terenuri
 1. Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
 2. Declaraţie tip de la Camera Agricolă pe categorii de folosinţă. (Compartiment Registrul Agricol);
 3. Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;
 • VI. Construcţii noi
 1. Declaraţie tip;
 2. Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;
 3. Autorizaţia de construcţie;
 4. Procesul-verbal de recepţie; să nu depăşească 30 de zile de la data întocmirii;
 5. Autorizaţia de demolare şi procesul verbal încheiat de către Viceprimar referitor la suprafaţa demolată, data terminării lucrării;
 6. Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 7. În cazul în care autorizaţiile au expirat, trebuie prezentat procesul verbal privind stadiul lucrării întocmit de către Viceprimar
 • VII. Mijloace de transport cumpărate în leasing
 1. Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Act de proprietate: contract de leasing;
 3. Fişă de înmatriculare;
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport;
 5. Talon de înmatriculare;
 6. Buletin/Carte de identitate;
 • VIII. Mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă
 1. declaraţie tip;
 2. Codul unic de ]nergistrare ca şi persoană fizică autorizată;
 3. DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa.

Cu respect,